Разредна настава

ОШ ''Ђура Јакшић” Плажане
Школска 2013/14.год.
 
 
 
ТЕМАТСКИ ДАН
 
’’Празници нам стижу, жељице се нижу“    
                       
 

 
 
Бојан Аврамовић
Јованка Манојловић
Миле Томић
Славица Лукић-Милошевић
Данијела Милосављевић
Ивица Богановић
Олгица Димитријевић
Ирена Вучковић
 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ:

Разред: 1.  2.  3. И 4.
Часови: Музичка култура, Природа и друштво (Свет око нас), Српски језик, Математика, Ликовна култура
 
 
 
СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
 
Наставни предмети и наставна јединица: Музичка култура-Срећна Нова година (вежбање)
Српски језик-Речи и реченице (систематизација)
Математика-Сабирање и одузимање природних бројева (систематизација)
Природа и друштво-Рељеф Републике Србије (систематизација)
Свет око нас-Групе људи и празници (систематиација)
Ликовна култура-Новогодишње честитке (вежбање)
Облик рада: индивидуални, фронтални, рад по групама
Наставне методе: текстуална, илустративна, интерактивна, дијалошка, метода практичног рада, метода писаних радова
Наставна средства: Aсоцијацијa, музички инструмент, компакт диск и касетофон, наставни листићи, хамери у боји, колаж папир, срме и различити материјали за украшавање
Специјални облик наставе: Интерактивна настава, часови у корелацији, хоризонтална и вертикална повезаност градива
Временска артикулација часа: Време је дато оријентационо.
Уводна активност: 45 мин
Главна активност: 45 минута
Презентација резултата по групама: 15-20 минута
Завршна активност: 45 минута
Место одржавања часа: Учионица
 
ЦИЉ ЧАСА:
 
 
Обнављање и утврђивање песама из музичке културе о Новој години; утврђивање стечених знања из српског језика, математике, природе и друштва, света око нас. Повезивање ових наставних садржаја са садржајима из ликовне културе и музичке културе.
ЗАДАЦИ ЧАСА:  
 
Образовни:
 
-         повезивање и размена претходних знања и искустава са новим садржајима из музичке културе,
-         утврђивање и систематизација знања о речима и реченицама,
-         утврђивање и примена знања о сабирању и одузимању природних бројева,
-         систематизација знања о групама људи, празницима, о одликама наше домовине,
-         проширивање стечених знања и примена у новим ситуацијама.
 
Функционални:
 
     -развијање перцепције и запажања код ученика,
     -развијање логичког мишљења и креативности,
     -развијање способности за јавни наступ,
      -оспособљавање за коришћење различитих техника приликом рада коришћење постојећих дечијих интересовања да би се настава приближила ученицима и учинила смисленијом и занимљивијом
 
Васпитни:
-изражавање властитог мишљења,
-васпитавање сарадничких односа,
-васпитавање одговорности у тимском раду.
 
Естетски:
-развијање естетских ставова,
-развијање осећаја за лепо у музичкој и ликовној култури.
Садржај рада:  
Уводна активност:
Мотивација за рад:
Решавамо асоцијацију која је исцртана на табли. (Прилог 1.)
Кратак разговор о одликама зиме и радостима и празницима које она носи.
Следи истицање циља часа.
Музичко представљање ученика кроз песме.
1.     разред-Пада снежак
2.     разред-Ала веје, веје
3.     разред-Снег
4.     разред-Срећна Нова година
Након тога следи заједничко певање песме Срећна Нова година и слушање песме Зима-Божидар Станчић. Разговор о доживљају и инструментима на којима се изводи музичка композиција.
 
 Главна активност:
Ученике делимо прво на две веће групе по разредима и то 1. и 2. у једној учионици, а 3. и 4. у другој учионици. У свакој учионици ученици извлаче папириће различитих боја и на основу тога их делимо на по четири мање групе које у односу на разреде нису хомогене.
Свака група ради питања и задатке на наставним листићима из различитих наставних предмета. Ученици који су у групи за ликовну културу праве Новогодишње честитке: 1. и 2. разред раде дрвеним бојама и фломастерима, а 3. и 4. разред раде колаж техником.
Група за српски језик ради питања и задатке на наставном листићу која су везана за наставне садржаје о речима и реченицама (Прилог 2.).
Група за математику ради задатке који се односе на наставне садржаје о сабирању и одузимању у скупу природних бројева (Прилог 3.).
Група за свет око нас односно за природу и друштво ради на задацима и питањима која се односе на садржаје везане за групе људи, празнике и карактеристике Републике Србије (Прилог 4.).
 Док ученици раде, учитељи их обилазе и пружају неопходну помоћ где је потребна.
 
Презентација радова:
Свака група ученика излази и презентује резултате свога рада уз помоћ ученика из осталих група. Група за ликовну културу након презентације свог рада чита Новогодишњу честитку намењену свим присутнима.
 
Завршнаактивност:
Сви ученици добијају већ припремљни материјал за рад од ког сваки ученик индивидуално, а уз помоћ својих другова и учитеља прави себи капу за Нову годину. Рад ученика прате различите Новогодишње музичке композиције.
Док ученици раде учитељи са њима разговарају о осећањима и утисцима са данашњих активности.
На крају сви ученици стављају своје капе, играју и певају уз дечје композиције о Новој години.
 
 
 
 
 
 ОШ ''Ђура Јакшић” Плажане
Школска 2013/14.год.
 
 
 
ТЕМАТСКИ ДАН
 
’’Моја мама, мој понос    
                       
 

 
Бојан Аврамовић
Јованка Манојловић
Миле Томић
Славица Лукић-Милошевић
Данијела Милосављевић
Ивица Богановић
Слађана Тодоровић
Олгица Димитријевић
Ирена Вучковић
 
 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ:
Разред: 1.  2.  3. И 4.
Часови: Руски језик, Српски језик, Математика, Ликовна култура , Музичка култура
 
 
 
СТРУЧНИ ПОДАЦИ О ЧАСУ:
 
Наставни предмети и наставна јединица: Руски језик-
Српски језик-Речи и реченице (систематизација)
Математика-сабирање и одузимање и множење и дељење природних бројева (систематизација)
Ликовна култура-Поклон за маме - цвет
Музичка култура- обрада песме Мамино коло
Облик рада: индивидуални, фронтални, рад по групама
Наставне методе: текстуална, илустративна, интерактивна, дијалошка, метода практичног рада, метода писаних радова
Наставна средства: Укрштница, музички инструмент, наставни листићи, папири у боји,  различити материјали за украшавање
Специјални облик наставе: Интерактивна настава, часови у корелацији, хоризонтална и вертикална повезаност градива
Временска артикулација часа: Време је дато оријентационо.
Уводна активност: 45 мин
Главна активност: 45 минута
Презентација резултата по групама: 20-25 минута
Завршна активност: 45 минута
Место одржавања часа: Учионица
 
ЦИЉ ЧАСА:
 
 
Обнављање и утврђивање песама о мами из руског језика,   утврђивање стечених знања из српског језика, математике, обрада песме Мамино коло из музичке културе.
 Повезивање ових наставних садржаја.
ЗАДАЦИ ЧАСА:  
 
Образовни:
 
 
-         повезивање и размена претходних знања и искустава са новим садржајима из руског језика,
-         утврђивање и систематизација знања о речима и реченицама,
-         утврђивање и примена знања о множењу и дељењу природних бројева,
-         проширивање стечених знања и примена у новим ситуацијама.
 
Функционални:
 
     -развијање перцепције и запажања код ученика,
     -развијање логичког мишљења и креативности,
     -развијање способности за јавни наступ,
      -оспособљавање за коришћење различитих техника приликом рада, коришћење постојећих дечијих интересовања да би се настава приближила ученицима и учинила смисленијом и занимљивијом
 
Васпитни:
-изражавање властитог мишљења,
-унапређивање сарадничких односа,
-развијање  одговорности у тимском раду.
 
Естетски:
-развијање естетских ставова,
-развијање осећаја за лепо у музичкој и ликовној култури.
Садржај рада:  
Уводна активност:
Мотивација за рад:
Решавамо укрштеницу која је исцртана на табли. (Прилог 1.)
Кратак разговор о
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Главна активност:
Ученике делимо прво на две веће групе по разредима и то 1. и 2. у једној учионици, а 3. и 4. у другој учионици. У свакој учионици ученици извлаче цветиће на којима су исписани називи предмета и на основу тога их делимо на по три мање групе које у односу на разреде нису хомогене.
Свака група ради питања и задатке на наставним листићима из различитих наставних предмета. Ученици који су у групи за ликовну културу праве цветове – повезивање различитих облика у целину.
Група за српски језик ради питања и задатке на наставним листићима која су везана за наставне садржаје о речима и реченицама (Прилог 2.).
Група за математику ради задатке који се односе на наставне садржаје о сабирању и одузимању и  множењу и дељењу у скупу природних бројева (Прилог 3.).
 
 
Презентација радова:
Свака група ученика излази и презентује резултате свога рада уз помоћ ученика из осталих група. Група за ликовну културу након презентације свог рада присутним родитељима је поклонила направљене цветове.
 
Завршна активност:
Сви ученици уче песму по слуху Мамино коло, а затим и играју исто.
На крају сви ученици са присутним родитељима и учитељима играју и певају уз композицију Мамино коло.